ابعاد اقتصادی توافق هسته‌ای

یادداشت برای دنیای اقتصاد روز دوشنبه که اینجا منتشر شده است، عنوان اولیه یادداشت هزینه یک عدم توافق بود. عنوان فعلیش برای رساندن پیامش بهتر است. حتی در سیاست هم گزینه‌ها بدون هزینه نیستند، هزینه نرسیدن به توافق هسته‌ای در گزینه‌هایی است که در صورت رسیدن به توافق میسر خواهند بود و در صورت عدم…