یک مقاله خوب

تصمیم گرفتم کارهای بچه های ایران را که در ژورنالهای معتبر منتشر می شوند را اینجا معرفی کنم. قرعه شروع … بیشتر

ارائه خوب دیروز

 دیروز دکتر هادی صالحی اصفهانی در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف درباره اثر بودجه های استانی و فعالیتهای … بیشتر